PsyLab 雜記 Dec 2009           訪客留言                       


Jan 2010

98/12/27a- 申請離職

98/12/25b- plasma BDNF in CD-1 mouse

98/12/25a-*PsyLab meeting report (Hong)

98/12/18b- Cynthia Wang's 4-week study 

98/12/18a-*PsyLab meeting report (Hong)

98/12/16b- 海大籠位表

98/12/16a- The BDNF-HRV paper is accepted by Neuropsychiatric Genetics

98/12/11b- 一千多個DNA樣本的定量與稀釋要分工完成

98/12/11a-*PsyLab meeting report (Hong)

98/12/10a- 想轉介AD基因檢測的個案

98/12/05a- 海大旋轉鼠

98/12/04b- 科技大樓user meeting

98/12/04a-*PsyLab meeting report (Hong)

98/12/02a- 請幫忙檢查性別

98/12/01a- 變更上下班時間說明


2009 : Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov

2008 : Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2007 : Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2006 : Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2005 : Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2004 : Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2003 : Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

2002 : Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
2001 : Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
2000 : Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
1999 : Jan-Sep, Oct, Nov, Dec
1990-1998


PsyLab首頁:榮總院內榮總院外

2010/01/05